Perfil del contractant

Amb la finalitat de garantir la publicitat i transparència del procediments i l’activitat de contractació municipal, i d'acord amb l'article 53 del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre de 2011, clicau aquí per consultar-ho, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic, l’Ajuntament d’Esporles dóna accés públic per mitjà d’aquesta página a la informació relativa a qualsevol licitació de l'Ajuntament.

Número expedient Tipus de procedimentordenació descendent Tipus de contracte Data plaç Veure més
Plec de condicions pel contracte de la gestió integral del Centre d'estades diürnes Obert Serveis 08/01/2017 mostra
Subministrament de vehicle elèctric Obert Subministraments 22/06/2018 mostra
Reforma, ampliació i millora de l'accessibilitat de l'Escola Municipal de Música i Dansa Obert Obres 23/04/2019 mostra
ADJUDICACIÓ MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT DEL CONTRACTE DE GESTIÓ INDIRECTA, MITJANÇANT CONCESSIÓ, DELS SERVEIS DE LA PISCINA MUNICIPAL, BAR I LOCAL ANNEX Obert Serveis 06/10/2017 mostra
Rehabilitació vestuaris Camp de futbol municipal d’Esporles Obert Obres 07/06/2018 mostra
Plec de clàusules administratives particulars per al contracte de concessió de serveis del Cementeri Municipal Obert Serveis 21/01/2019 mostra
Plèc de clàusules Administratives particular que han de regir la contractació de vehicle de la Policia Local finançat mitjançant renting Obert Altres tipus de contracte 30/04/2017 mostra
Contractació del subministrament d'energia elèctrica d'origen renovable, de l'Ajuntament d'Esporles Obert Subministraments 29/01/2018 mostra
PLEC CLAUSULES PARTICULARS CONTRACTE DE GESTIÓ DEL SERVEI PÚBLIC DE RECOLLIDA I TRANSPORT DELS RESIDUS GENERATS AL TERME MUNICIPAL D’ESPORLES. Obert Serveis 09/03/2018 mostra
Plec de clàusules per a la contractació del subministrament d'energia elèctrica d'origen renovable, de l'Ajuntament d'Esporles Obert Subministraments 07/09/2016 mostra

Pàgines