Perfil del contractant

Amb la finalitat de garantir la publicitat i transparència del procediments i l’activitat de contractació municipal, i d'acord amb l'article 53 del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre de 2011, clicau aquí per consultar-ho, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic, l’Ajuntament d’Esporles dóna accés públic per mitjà d’aquesta página a la informació relativa a qualsevol licitació de l'Ajuntament.

Número expedientordenació descendent Tipus de procediment Tipus de contracte Data plaç Veure més
Plec de clàusules administratives particulars que regirà la contractació, per procedimient negociat sense publicitat, tramitació ordinària, per a l’execució de “instal•lacio d’enllumenat al camp de futbol” del terme municipal d’Esporles Negociat sense publicitat Obres mostra
Projecte de renovació xarxa de residuals, pluvials i d'aigua potable en la Plaça Balanguera, tram carrer Cotoner i carrer Estricadors Negociat sense publicitat Obres 15/02/2017 mostra
ADJUDICACIÓ MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT DEL CONTRACTE DE GESTIÓ INDIRECTA, MITJANÇANT CONCESSIÓ, DELS SERVEIS DE LA PISCINA MUNICIPAL, BAR I LOCAL ANNEX Obert Serveis 06/10/2017 mostra
Projecte de Rehabilitació de la coberta de l'Escoleta Municipal d'Esporles Negociat sense publicitat Obres 28/02/2018 mostra
Rehabilitació vestuaris Camp de futbol municipal d’Esporles Obert Obres 07/06/2018 mostra
Plec de clàusules administratives particulars per al contracte de concessió de serveis del Cementeri Municipal Obert Serveis 21/01/2019 mostra
Certificat publicació concursos antics. mostra
Subministrament d'un vehicle adaptat pel Centre d'Estades Diurnes Negociat sense publicitat Subministraments 27/11/2016 mostra
Plèc de clàusules Administratives particular que han de regir la contractació de vehicle de la Policia Local finançat mitjançant renting Obert Altres tipus de contracte 30/04/2017 mostra
Contractació del subministrament d'energia elèctrica d'origen renovable, de l'Ajuntament d'Esporles Obert Subministraments 29/01/2018 mostra

Pàgines