Perfil del contractant

Amb la finalitat de garantir la publicitat i transparència del procediments i l’activitat de contractació municipal, i d'acord amb l'article 53 del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre de 2011, clicau aquí per consultar-ho, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic, l’Ajuntament d’Esporles dóna accés públic per mitjà d’aquesta página a la informació relativa a qualsevol licitació de l'Ajuntament.

Número expedient Tipus de procediment Tipus de contracte Data plaçordenació descendent Veure més
Plec de clàusules administratives particulars que regirà la contractació, per procedimient negociat sense publicitat, tramitació ordinària, per a l’execució de “instal•lacio d’enllumenat al camp de futbol” del terme municipal d’Esporles Negociat sense publicitat Obres mostra
Certificat publicació concursos antics. mostra
2/2014 Contracte d'obres "Asfalt de carrers, Esporles" Negociat sense publicitat Obres mostra
Plec de clàusules administratives del contracte de subministrament del vehicle per a la Policia Local de l'Ajuntament d'Esporles Negociat sense publicitat Subministraments mostra
3/2014 Contracte d'obres "Ampliació centre recreatiu juvenil" Negociat sense publicitat Obres mostra
12/2013 Contracte de gestió del servei públic de recollida i transport dels residus, inclosa la gestió del Parc Verd Obert Serveis 03/01/2014 mostra
8/2014 Plec de clàusules administratives particulars per que han de regir el contracte d'obres d'acondicionament de la Casa del Poble Negociat sense publicitat Obres 02/03/2014 mostra
1/2014 Contracte de servei de neteja d'espais públics del casc urbà i neteja, manteniment i jardineria dels carrers de Ses Rotgetes amb un projecte d'inserció laboral Negociat sense publicitat Serveis 12/03/2014 mostra
4/2014 CONTRACTE D’OBRES DE “CANVI PAVIMENT PAVELLO INSTITUT ” MITJANÇANT PROCEDIMENT NEGOCIAT SENSE PUBLICITAT, TRAMITACIÓ URGENT. Negociat sense publicitat Obres 01/08/2014 mostra
2/2014 PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES DEL CONTRACTE DE GESTIÓ DELS SERVEIS DE LA PISCINA MUNICIPAL, BAR I LOCAL ANNEX Obert Serveis 17/02/2015 mostra

Pàgines