Perfil del contractant

Amb la finalitat de garantir la publicitat i transparència del procediments i l’activitat de contractació municipal, i d'acord amb l'article 53 del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre de 2011, clicau aquí per consultar-ho, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic, l’Ajuntament d’Esporles dóna accés públic per mitjà d’aquesta página a la informació relativa a qualsevol licitació de l'Ajuntament.

Número expedient Tipus de procediment Tipus de contracte Data plaç Veure més
Contractació del subministrament d'energia elèctrica d'origen renovable, de l'Ajuntament d'Esporles Obert Subministraments 26/01/2018 mostra
PLECS DE CLAUSULES ADMINISTRATISUBMINISTRAMENT DEL VEHICLE PER LA BRIGADA DE L’AJUNTAMENT D’ESPORLES Negociat sense publicitat Subministraments 01/02/2018 mostra
Plecs de clàusules administratives del contracte de subministramet per a la substitució de les faroles del minicipi d'Esporles Negociat amb publicitat Subministraments 11/12/2017 mostra
ADJUDICACIÓ MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT DEL CONTRACTE DE GESTIÓ INDIRECTA, MITJANÇANT CONCESSIÓ, DELS SERVEIS DE LA PISCINA MUNICIPAL, BAR I LOCAL ANNEX Obert Serveis 06/10/2017 mostra
PLECS DE CLAUSULES ADMINISTRATIVES I PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES DEL CONTRACTE DE SERVEI DE GESTIÓ I COORDINACIÓ DEL CASAL DE JOVES Negociat sense publicitat Serveis 31/08/2017 mostra
Plèc de clàusules Administratives particular que han de regir la contractació de vehicle de la Policia Local finançat mitjançant renting Obert Altres tipus de contracte 30/04/2017 mostra
Plec de condicions pel contracte de la gestió integral del Centre d'estades diürnes Obert Serveis 08/01/2017 mostra
Projecte de dipòsit regulador d'aigua potable Negociat sense publicitat Obres 24/02/2017 mostra
Projecte de renovació xarxa de residuals, pluvials i d'aigua potable en la Plaça Balanguera, tram carrer Cotoner i carrer Estricadors Negociat sense publicitat Obres 15/02/2017 mostra
Plec de condicions pel contracte de la gestió integral del Centre d'estades diürnes Obert Serveis 11/12/2016 mostra

Pàgines