PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS PER QUE HAN DE REGIR EL CONTRACTE D’OBRES DE “RENOVACIÓ DE CLAVEGUERAM I AIGUA POTABLE A UN TRAM DEL CARRER MAJOR D’ESPORLES” MITJANÇANT PROCEDIMENT NEGOCIAT SENSE PUBLICITAT.

Informació

PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS PER QUE HAN DE REGIR EL CONTRACTE D’OBRES DE “RENOVACIÓ DE CLAVEGUERAM I AIGUA POTABLE A UN TRAM DEL CARRER MAJOR D’ESPORLES” MITJANÇANT PROCEDIMENT NEGOCIAT SENSE PUBLICITAT.

Número expedient: 
1/2015
Tipus de contracte: 
Tipus de procediment: 
Data de publicacio: 
dimecres, novembre 4, 2015
Data termini: 
dijous, novembre 19, 2015
Publicacions

Documents adjunts al contracte:

Emprenta digital SHA1: b32213b8ff33bffb8f425099c94ae6bcba0ea817
Emprenta digital SHA1: 8f9d34e93f9009abc197337c0b8c0d28fb1aa7a7
Segell de verificació:
Emprenta digital SHA1: 93e26b54f3bffc74c982c5981892f7df44538b9e
Segell de verificació: