Plec de clàusules administratives particulars que ha de regir el contracte de “RENOVACIÓ CLAVEGUERAM I AIGUA POTABLE A UN TRAM DEL CARRER MAJOR D’ESPORLES PROCEDIMENTNEGOCIAT SENSE PUBLICITAT"

Informació

RESOLUCIÓ DE BATLIA NÚM 628/15 Vist el “Plec de clàusules administratives particulars que ha de regir el contracte de “RENOVACIÓ CLAVEGUERAM I AIGUA POTABLE A UN TRAM DEL CARRER MAJOR D’ESPORLES PROCEDIMENTNEGOCIAT SENSE PUBLICITAT"

Tipus de contracte: 
Tipus de procediment: 
Data de publicacio: 
dilluns, desembre 21, 2015
Data termini: 
dijous, desembre 31, 2015
Publicacions

Documents adjunts al contracte:

Emprenta digital SHA1: 355137621a5a4938134f6f9bc45fe52d094c8a2b
Segell de verificació: