PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES DEL CONTRACTE DE GESTIÓ DELS SERVEIS DE LA PISCINA MUNICIPAL, BAR I LOCAL ANNEX

Informació
PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS I TÈCNIQUES PER A L’ADJUDICACIÓ MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT DEL CONTRACTE DE GESTIÓ INDIRECTA, MITJANÇANT CONCESSIÓ, DELS SERVEIS DE LA PISCINA MUNICIPAL, BAR I LOCAL ANNEX DE L’AJUNTAMENT D’ESPORLES.

El termini de presentació d'ofertes serà de 26 dies a comptar des del dia de la publicació al BOIB. (Publicat al BOIB 176 de dia 25 de desembre de 2014).

D'acord amb l'article 188.3 de la llei 20/2006 de 15 de desembre municipal i de règim local de les Illes Balears, s'exposa pel general coneixement que durant el termini que ha estat exposat al públic i al BOIB el Plec de clàusules adminstratives particulars i tèniques per a l'adjudicació mitjançant procediment del contracte de gestió indirecta, mitjançant concesció, dels serveis de la piscina municipal, bar i local annex de l'Ajuntament d'Esporles, s'han presentat les al·legacions que consten al document adjunt.
És per la qual cosa que es posa en coneixement dels possibles licitadors que es suspendrà la licitació i també el termini de presentació de proposicions, des del dia que es presentaren les esmentades al·legacions, i que es reprendrà el que resta d'aquest termini a partir de l'endemà de la resolució de les al·legacions, que també serà publicada a aquest anunci.

Al plenari de dia 29/01/2015 es varen desestimar  les al·legacions presentades, per tant, es torna a obrir el termini per presentació de les propostes, per la qual cosa el darrer dia de presentació és el 17 de febrer de 2015.

Per error material es va publicar que es reprenia el termini, quan en realitat faltaven vàries al·legacions per resoldre.
És per la qual cosa que el termini segueix suspès fins a la resolució de les esmentades al·legacions.

Al prelnari celebrat dia 25 de febrer de 2015 es varen desetimar les al·legacions presentades, per tant, es torna a obrir el termini per presentació de propostes, per la qual cosa el darrer dia de presentació és el 19 de març de 2015.
 

Número expedient: 
2/2014
Tipus de contracte: 
Tipus de procediment: 
Data de publicacio: 
divendres, desembre 5, 2014
Data termini: 
dimarts, febrer 17, 2015
Publicacions

Documents adjunts al contracte:

Emprenta digital SHA1: fafaa57a35f622adb9a843ed7740e4e8576e463c
Emprenta digital SHA1: 08866d17f28ddf1ec3253243396ca453f4cc75f5
Segell de verificació:
Emprenta digital SHA1: 3bac110df5a9e13585122e65ed6174be577c2483
Segell de verificació:
Emprenta digital SHA1: d9ba22ea748a1d9115fafff962a73a7ae46f39a1
Segell de verificació:
Emprenta digital SHA1: aa15b462f6ce210009e4a90886cbbefc270bd463
Segell de verificació:
Emprenta digital SHA1: ca954aebdf30f5d0ae0f4f051d9e875d16a8cc26
Segell de verificació:
Emprenta digital SHA1: e831f93976e5aeecae5f45b2a2b4b0bb9019979e
Segell de verificació:
Emprenta digital SHA1: 0e883fedcf1f55b29e24dd8a9ed2881d2136d680
Segell de verificació:
Emprenta digital SHA1: 4c0b0c32cbd21414e4a42939e93405f51ef623d3
Segell de verificació: