TRAMITACIÓ CERTIFICATS D’EMPADRONAMENT EN ESTAT D’ALARMA

Data de publicacio: 
dilluns, maig 4, 2020

Després d’haver-se declarat l’estat d’alarma, Reial Decret 463/2020, de 14 de març, en què es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, els ajuntaments hem suspès l’atenció presencial al públic, per la qual cosa, l’única manera d’aconseguir certificats del Padró Municipal d’Habitants és a través de la seu electrònica, la qual requereix identificació mitjançant firma electrònica.

Si disposau de firma electrònica, sol·licitau el certificat a https://esporles.eadministracio.cat

Si no disposau de firma electrònica, l’ajuntament s’ha d’assegurar que el sol·licitant és el propi interessat i, com a excepció per les circumstàncies creades per l’estat d’alarma, podeu sol·licitar-ho per correu electrònic (ajuntament@esporles.cat) amb la següent documentació: 

a)  Còpia del document que acrediti la vostra identitat (DNI, passaport)
 
b)  Sol·licitud (annex I) signada per l’interessat, en què constin totes les dades demanades.
 
c)  Si el certificat que demanau és col·lectiu, heu de presentar la sol·licitud (annex II), signada per totes les persones major d’edat empadronades en el domicili per autoritzar el sol·licitant del certificat. També heu d’enviar les còpies dels documents que acreditin la identitat de totes les persones empadronades al domicili. Si hi ha menors i no tenen DNI, heu de fer còpia del llibre de família o certificat de naixement.

Per a qualsevol consulta, telefonau al 971 61 00 02

Documents adjunts: