Aprovat el Pressupost 2018

Data de publicacio: 
dilluns, febrer 5, 2018

El pressupost municipal per l’exercici 2018 fou aprovat en Ple extraordinari dia 31 de gener amb els vots a favor de Més i el PSIB i l’abstenció del PP. El muntant dels comptes d’enguany és de 4.036.973,72 euros i és un pressupost amb vocació de ser una eina per a impulsar polítiques de marcat caràcter social, educatiu i de foment de l’ocupació, mantenint de manera transversal eixos com el de medi ambient, millora energètica, cultura, igualtat i joventut, entre d’altres.
 Es tracta de garantir el rol actiu de la corporació municipal en la millora de la societat esporlerina, donant resposta a les demandes realitzades per la ciutadania en els fòrums de participació oberts amb caràcter previ a l’elaboració del present pressupost.
 Aquests darrers anys s’han dissenyat pressuposts realistes i ajustats al màxim tant a les prioritats com a les possibilitats de gestió; per al 2018 es preveu seguir en aquesta línia.
 Entrant en les àrees específiques del pressupost, cal assenyalar que els Serveis Socials mantenen el seu pes específic per al 2018. Es mantenen les subvencions als llibres de text i es crea una nova partida d’ajudes: la destinada a ajudes per al transport. S’incrementa significativament la partida dedicada al Pla de drogodependències, per tal d’assegurar la seva aplicació, i dotar el Pla de les eines adequades.
 Continua el programa de col·laboració social, engegat anys enrere amb fons propis, incrementant oportunitats d’inserció i ocupació per a les persones beneficiàries i, a la vegada, permet visibles millores en el dia a dia dels serveis que ofereix l’Ajuntament.
 Es manté també l’impuls a l’administració electrònica, àrea en la qual Esporles és pionera.
 L’aposta per l’educació s’incrementa notablement, a través de la pujada del pressupost que es destina Patronat d’Escoles Municipals,  (Escoleta i Escola de música i dansa).
 Educació, política social i promoció econòmica es conjuguen en projectes com el de Garantia Juvenil, ja engegat i que es mantindrà al llarg del 2018, apostant per noves iniciatives com el Programa de Joves Qualificats.
 La previsió pressupostària per al manteniment dels espais i infraestructures municipals és indefugible i permet un ús veritablement públic. El pressupost per al 2018 preveu, entre d’altres, millores en les instal·lacions esportives i una partida destinada al suport tècnic per part d’un enginyer, fet que permetrà agilitzar tràmits municipals (plans de seguretat, llicències d’activitats, etc.).
 Amb aquests comptes, l’Ajuntament d’Esporles renova el seu compromís fonamental amb el benestar de la ciutadania del municipi, procurant donar prioritat al reforçament de les xarxes de cobertura social, la creació d’ocupació, l’educació i la dinamització econòmica.