ANUNCI projecte integrat d’activitat i obra de reforma, ampliació i millora del’accessibilitat de l’escola municipal de música i dansa

Data de publicacio: 
dimarts, abril 9, 2019

D’acord amb l’establert a l’article 149.1 de la Llei 20/2006, de 15 de desembre,municipal i de règim local de les Illes Balears, es sotmet a informació pública el projecte integrat d’activitat i obra de reforma, ampliació i millora de l’accessibilitat de l’escola municipal de música i dansa, redactat per l’arquitecte Santiago Fiol Colomar i l’enginyer Pere Mancha Saurina. El projecte preveu un pressupost base de licitació de 246.840,53 €, IVA exclòs. El termini d’informació és de 15 dies hàbils, comptadors des de l’endemà de la publicació d’aquest anunci al BOIB per tal que qualsevol persona interessada pugui consultar elprojecte a les oficines municipals tots els dies feiners entre les 9 i les 14 hores,o bé a treves del lloc web de l’ajuntament www.esporles.net.
Les al·legacions i reclamacions les hauran de presentar els interessats davant l’Ajuntament dintre del termini esmentat al paràgraf anterior, per qualsevol delsmitjans que estableix l’article 16.4 de la Llei 39/2015 d’ d’1 d’octubre del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
Esporles, 5 d’abril de 2019
La Batlessa,