Policia tutor: Page 2 of 2

Àmbits d'actuació del Policia Tutor

  • La manca d'escolarització i absentisme escolar:

La manca d'escolarització és aquella situació en la qual un menor, entre 6 i 16 anys, no està matriculat en cap centre escolar. Actualment es dóna molt sovint a causa de la situació irregular en la qual es troben moltes famílies estrangeres que tenen por que l'escolarització descobreixi la seva situació d'il·legalitat i altres vegades a causa de la manca de documentació que impossibilita que els seus fills puguin ser matriculats en algun centre docent.
L'absentisme escolar és la falta injustificada d'assistència puntual o continuada a classe.

  • Situacions de desemparament:

Es poden donar suposats de desemparament tals com a menors abandonats en la via pública o fins i tot al seu domicili, en condicions no adequades per a la seva salut i altres situacions que també aconsellen i obliguen una actuació policial.

  • Violència intra/extraescolar:

Per violència intra/extraescolar s'han d'entendre tots aquells fets de caràcter violent amb resultat de lesions o intimidació que es produeixin a l'interior o exterior de centres docents i que puguin afectar tant a alumnes com a professors o pares vinculats als mateixos.

El policia tutor, que per la seva vinculació i contacte amb els centres escolars serà amb probabilitat qui detectarà aquest tipus de fets o unes altres com a tràfic d'estupefaents en el centre escolar, es posarà a la disposició del director del centre per brindar-li l'ajuda policial concreta que precisi.

  • Xerrades en centres escolars:

A petició dels directors dels centres escolars i després de la deguda programació, els Policies Tutors donaran xerrades sobre els treballs que desenvolupen i sobre altres temes com a prevenció de drogodependències, educació vial, noves tecnologies, etc...

  • Consum o tinença d'estupefaents per menors:

En aquest cas i com que el consum i/o tinença en espais i establiments públics, que és on aquests fets es podran detectar, sempre implica la confiscació de la substància, i que es remetrà denúncia a Delegació de Govern per infracció a la Llei 1/92 de Protecció de la Seguretat Ciutadana juntament amb l'informe analític de la substància realitzat pel departament de sanitat depenent de Delegació de Govern.

  • Consum de begudes alcohòliques en la via pública amb implicació de menors:

L'actuació policial en aquest cas consistirà en la retirada de les begudes alcohòliques que estiguin consumint i el seu dipòsit en el contenidor adequat més proper.
Si el menor presentés evidents símptomes de trobar-se sota una forta influència d'alcohol es posaran els fets en coneixement dels tutors legals del menor. Segons l'edat del menor, l'horari i altres circumstàncies del fet ha de comprovar-se que no s'estigui davant un cas de desemparament.